تیم اسپیک

ظرفیت 32 نفر

مدت زمان 1 ماهه
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
آپتایم %99
بکاپ روزانه
ساب دامنه رایگان
اتصال تمامی نسخه ها
آنتی دیداس سخت افزاری
اتصال افراد خارج از کشور

ظرفیت 64 نفر

مدت زمان 1 ماهه
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
آپتایم %99
بکاپ روزانه
ساب دامنه رایگان
اتصال تمامی نسخه ها
آنتی دیداس سخت افزاری
اتصال افراد خارج از کشور

ظرفیت 128 نفر

مدت زمان 1 ماهه
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
آپتایم %99
بکاپ روزانه
ساب دامنه رایگان
اتصال تمامی نسخه ها
آنتی دیداس سخت افزاری
اتصال افراد خارج از کشور

ظرفیت 256 نفر

مدت زمان 1 ماهه
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
آپتایم %99
بکاپ روزانه
ساب دامنه رایگان
اتصال تمامی نسخه ها
آنتی دیداس سخت افزاری
اتصال افراد خارج از کشور

ظرفیت 512 نفر

مدت زمان 1 ماهه
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
آپتایم %99
بکاپ روزانه
ساب دامنه رایگان
اتصال تمامی نسخه ها
آنتی دیداس سخت افزاری
اتصال افراد خارج از کشور

ظرفیت 1024 نفر

مدت زمان 1 ماهه
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
آپتایم %99
بکاپ روزانه
ساب دامنه رایگان
اتصال تمامی نسخه ها
آنتی دیداس سخت افزاری
اتصال افراد خارج از کشور