خرید سرور گیم


16,000 تومان
ماهانه
سرور 18 نفره کانتر1.6
ظرفیت سرور
18 نفره
نوع آنتی چیت
Sxe Injected
اکانت ادمینی
نامحدود
تعداد مپ ها
9
دانلود سریع
دارد
18,000 تومان
ماهانه
سرور 20 نفره کانتر1.6
ظرفیت سرور
20 نفره
نوع آنتی چیت
Sxe Injected
اکانت ادمینی
نامحدود
تعداد مپ ها
9
دانلود سریع
دارد
20,000 تومان
ماهانه
سرور 22 نفره کانتر1.6
ظرفیت سرور
22 نفره
نوع آنتی چیت
Sxe Injected
اکانت ادمینی
نامحدود
تعداد مپ ها
9
دانلود سریع
دارد
22,000 تومان
ماهانه
سرور 24 نفره کانتر1.6
ظرفیت سرور
24 نفره
نوع آنتی چیت
Sxe Injected
اکانت ادمینی
نامحدود
تعداد مپ ها
9
دانلود سریع
دارد
24,000 تومان
ماهانه
سرور 26 نفره کانتر1.6
ظرفیت سرور
26 نفره
نوع آنتی چیت
Sxe Injected
اکانت ادمینی
نامحدود
تعداد مپ ها
9
دانلود سریع
دارد
26,000 تومان
ماهانه
سرور 28 نفره کانتر1.6
ظرفیت سرور
28 نفره
نوع آنتی چیت
Sxe Injected
اکانت ادمینی
نامحدود
تعداد مپ ها
9
دانلود سریع
دارد